บริการ

ศูนย์ฟิซมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของหญิงต่างชาติที่ถูกทำร้าย ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเอาเปรียบแรงงาน