เกี่ยวกับเรา

FiZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

เกี่ยวกับศูนย์ฟิซ

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่หญิงต่างชาติและหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ศูนย์ฟิซมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของหญิงต่างชาติที่ถูกทำร้าย ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเอาเปรียบแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ศูนย์จึงจัดระบบทำงานเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายให้บริการปรึกษาแนะนำแก่หญิงต่างชาติ และฝ่าย “มาคาซี” ที่มุ่งเน้นให้การคุ้มครอง และเยียวยาหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  นอกจากนี้ศูนย์ฟิซยังทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ รณรงค์ให้สังคม และหน่วยงานของรัฐรับรู้และตระหนักในการร่วมกันแก้ปัญหาของหญิงต่างชาติกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ


หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ โทรศัพท์...

044 436 90 00