ฝ่ายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “มาคาซี”

ผู้ให้การปรึกษาของ “มาคาซี” พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แม้ผู้เสียหายจะไม่ต้องการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม  เราช่วยเหลือทางการเงินตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของสมาพันธ์รัฐสวิส จัดหาที่พักที่ปลอดภัย ตลอดจนดูแลให้การใช้ชีวิตประจำวันในสังคมสวิตง่ายขึ้น  “มาคาซี” จะเก็บข้อมูลของผู้รับการปรึกษาและรับความช่วยเหลือเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เรียกร้องค่าตอบแทน

ใคร

“มาคาซี” ให้การปรึกษา ช่วยเหลือ และยืนหยัดเคียงข้างหญิงที่กำลังประสบปัญหาดังต่อไปนี้
 • หลงเชื่อคำชักชวนของผู้ค้ามนุษย์ให้เดินทางมาทำงานในประเทศสวิต แต่กลับถูกแสวงหาประโยชน์ เอาเปรียบแรงงานจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว
 • ถูกบังคับให้ค้าประเวณี และต้องยอมให้พวกค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์
 • ต้องทำงานหนัก เกินกว่าที่ตกลงไว้ หรือต้องฝืนใจทำงานที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่นงานในบ้าน ในร้านอาหาร งานทำความสะอาด งานเกษตรกรรม หรืองานประเภทอื่นๆ

อะไร

“มาคาซี” ให้ความช่วยเหลือสตรีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 • ให้การปรึกษา และให้ข้อมูลทางกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงของสมาพันธรัฐสวิส (OHG)
 • ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามระเบียบของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา และระเบียบเสริมสวัสดิการสังคม  
 • หาแนวทางเยียวยาและลดปัญหาของผู้เสียหายฯ ให้กำลังใจ และเสริมสร้างพลัง
 • จัดหาที่พักที่ปลอดภัย
 • ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนายความ แพทย์ นักจิตวิทยา ฯลฯ
 • ชี้แจงขั้นตอนของขบวนการทางอาญา และจัดผู้ดูแลที่ผู้เสียหายไว้วางใจ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจระหว่างการสืบสวนและพิจารณาคดี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ให้การปรึกษาทางกฎหมายว่าด้วยชาวต่างด้าว และช่วยยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
 • จัดการช่วยเหลือดำเนินการส่งกลับบ้าน หากผู้เสียหายต้องการ
 • ส่งเสริมการบูรณาการทางสังคม และอาชีพเมื่อผู้เสียหายมีโอกาสพำนักในประเทศสวิต

ติดต่อเรา 

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่หญิงต่างชาติและหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch