ฝ่ายให้การปรึกษา

FiZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

ฝ่ายให้การปรึกษาแก่หญิงต่างชาติ

เป้าหมายของการให้คำปรึกษา คือการใช้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังให้หญิงต่างชาติมีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือทำสิ่งที่ต้องการ และรณรงค์ให้หญิงต่างชาติได้รับสิทธิทางสังคมและทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น
ฝ่ายให้การปรึกษาแก่หญิงต่างชาติ สนับสนุน และเสริมพลังให้ผู้รับการปรึกษาต่อสู้กับการเอาเปรียบ การถูกทำร้าย รวมทั้งให้ตระหนักรับรู้ถึงสิทธิต่างๆ เพื่อมีอำนาจต่อรอง เรียนรู้การป้องกันตนเอง และหาทางออกเมื่อตกอยู่ในสภาพวิกฤติ  ผู้ให้การปรึกษาจะเก็บข้อมูลของผู้รับการปรึกษาเป็นความลับ ผู้เข้ารับการปรึกษาไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆในการรับการปรึกษา

ใคร

หญิงต่างชาติที่
 
  • เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง และถูกเอาเปรียบแรงงาน ทั้งจากคนในครอบครัว ที่ทำงานและจากบุคคลภายนอก
  • ประสบปัญหาสิทธิพำนักในประเทศสวิตหรืออยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการต่อใบอนุญาตพำนัก
  • ประกอบอาชีพสาขา “อีโรติก” อาชีพขายบริการทางเพศ นักเต้นคาร์บาเร่ห์ และนักแสดงภาพยนต์เซ็กซ์ เป็นต้น
 
เราให้การปรึกษาแก่หญิงต่างชาติที่อาศัยในรัฐซูริก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตรัฐซูริก เราจะแนะนำหน่วยงานในเขตใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของผู้ต้องการการปรึกษา 

อะไร

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
  • กฎหมายว่าด้วยสิทธิพำนักในสวิต กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว/การแยกหรือหย่า กฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรง
  • กฎหมาย และกฎระเบียบว่าด้วยการขายบริการทางเพศ ในประเทศสวิต
 
เราช่วย
  • หาหนทางแก้ปัญหา
  • หาทางต่อรอง และต่อสู้ให้ได้รับสิทธิที่พึงได้ ตามที่ผู้ขอรับการปรึกษาต้องการ
  • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง ผู้ให้เช่าร้าน หรือสถานที่ทำงาน หน่วยงานประกันสังคม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ขอรับการปรึกษา
 
เราประสานงาน และติดต่อกับ
  • องค์กร และหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
  • ทนายความที่มีประสบการณ์ แพทย์ นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
 
เราให้การปรึกษาเป็นภาษาเยอรมัน อังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส สำหรับผู้ต้องการรับคำปรึกษาภาษาอื่น เราจะให้การปรึกษาผ่านล่าม 

ติดต่อเรา 

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่หญิงต่างชาติและหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch